معرفی مهندس دانشعلی دانش فر

انتقال خون مازندران مهندسی

بازنشسته سازمان انتقال خون – رئیس واحد مهندسی پزشکی سازمان انتقال خون مازندران

عضو گروه طراحی محصولات پزشکی سازمان جهاد تحقیقات

دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی – پردیش فنی مهندسی شهید عباسپور تهران