معرفی مهندس پارسا دانش فر

فن آور برتر استان مازندران

عضو هیات مدیره خانه صنعت معدن مازندران- انجمن صنایع همگن برق و الکترونیک

عضو واحد فناور دانشگاه علوم پزشکی مازندران

داور پذیرش شرکت های حوزه تجهیزات پزشکی در پارک علم و فناوری مازندران

داور پذیرش اختراع حوزه تجهیزات پزشکی

فن آور برتر حوزه تجهیزات پزشکی در استان مازندران