شیکر روتاتور دیجیتال نمونه خون- شیکر پیلوت خون

غول کوچک، درست کنار تخت خونگیری.

با خیال راحت خونگیری کنید. اطمینان از صحیح بودن اختلاط نمونه خون درون پیلوت با مواد انعقادی و ضد انعقاد به صورت کاملا اتوماتیک طبق SOP  سازمان انتقال خون

توضیحات

ویژگی های شیکر روتاتور دیجیتال نمونه خون – شیکر پیلوت خون

دارای منوی تعداد چرخش نمونه خون

دارای منوی سزعت چرخش نمونه خون

دارای منوی مدت زمان چرخش نمونه خون

طراحی اختصاصی برای سینی کنار تخت خونگیری در سازمان انتقال خون